Et glødende landemerke der nye Trondheim skapes.


Lysgården er et av Trondheims mest synlige bygg. Lys i kombinasjon med glass er sentralt for bygget som er et naturlig blikkfang for alle som kjører E6.

Leietakere er Veidekke, DNV GL, Sweco og Kinly. Kun 4 etasje er ledig.

Lysgården har fremtidsrettede kvaliteter når det gjelder arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger. Personalrestauranten er spektakulær og gir besøkende en «wow-effekt». Men viktigst; dette er et bygg hvor folk trives på jobb. Det er det som teller. Lysgården er for bedrifter som vil synes. Jobber du i Lysgården, kommer alle til å vite hvor du jobber.

Bygget ble ferdigstilt i juni 2019.

Lysgården er et samarbeidsprosjekt med Veidekke som medinvestor, leietaker og totalentreprenør. Sweco er både leietaker i bygget og teknisk rådgiver for prosjektet.

Klikk her for å lese mer om Lysgården.

BREEAM

Kjeldsberg er medlem av NGCB (Norwegian Green Building Council) som har utviklet BREEAM (Building Establishments Enviromental Assessment Method) – verdens ledende og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg. BREEAM er et helthetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom som dokumenterer forskjeller på miljø- og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet.

Målsetninger med BREEAM:
– Redusere byggets påvirkning på miljø
– Gjøre det mulig å gjenkjenne bygg utfra dets miljøstandard
– Tilby troverdig miljøklassifisering og sertifisering for bygg
– Stimulere etterspørselsen etter bærekraftige bygg

For mer informasjon om BREEAM: ngbc.no
For mer informasjon om Futurebuilt: futurebuilt.no

Følgende nøkkeltall gjelder for Lysgården i designfase:

 • BREEAM-NOR klasse og score: Ambisjon om BREEAM Excellent, Mål score i preanalyse: 76,4%
 • Brutto gulvareal (BRA): 11 800 m2
 • Tomtestørrelse: 3433 m2 = 3,4 mål (dekar)
 • Område for lagring: 16 m2
 • Areal allment tilgjengelig: 0
 • Areal bygd for offentlig bruk: 0 Privat kontorbygg, ikke offentlig bruk
 • Beregnet strømforbruk: 80,9 kWh/m2år iht NS 3031
 • Beregnet bruk av fossil energi: 0 kWh/m2
 • Beregnet produksjon av fornybar energi: 170 000 kWh/m2
 • Beregnet vannforbruk: 6,2 m3/person/år
 • Liste over realiserte tiltak: Listen vil bli supplert

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

 • Nærnullenergi iht. Futurebuilt definisjon
 • Passivhus
 • Energikarakter A
 • Tilrettelegging for syklister og bruk av offentlig kommunikasjon
 • Klimagassutslippet fra nye materialer i bygget er redusert til 80 % i forhold til et nytt referansebygg

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen

 • Energisparetiltak – tidsbrytere på utstyr og belysning, lavenergi belysning, overvåking av energiforbruk
 • Vannsparetiltak – sparedusjer i garderober, overvåking av vannforbruk
 • Støvbegrensing –feiing, tildekking av avfallscontainere
 • Vannforurensing – beredskapsplan ved utslipp, inspeksjon av lekkasjeutsatt utstyr
 • Høy kildesorteringsgrad og effektivisering av ressursbruk
 • Alt trevirke brukt på byggeplass er innkjøpt på forsvarlig måte (står ikke på CITES-listen)
 • Etablert faste rutiner for ren, tørr og ryddig byggeprosess
 • Helsevennlig maling og lakk benyttes
 • Unngår produkter med høyt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser) og forbyr produkter som ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon
 • Det etterspørres materialer som har miljødeklarasjoner, er Svanemerket eller tilsvarende.
 • Totalforbud på miljøgifter som står på A20 listen (A20 listen er basert på Klifs utvalg av «verstingsstoffer»)
 • Informasjon til naboer og andre interesserte
 • Tilgjengelig «klagebok»